Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


RRETH PROJEKTIT

Projekti "Organizatat Qytetare për Funksionimin e Demokracisë Lokale" është dizajnuar për të forcuar ndikimin e organizatave të shoqërisë civile në politikat publike në nivel lokal në Maqedoni. Aktivitetet duhet të kontribuojnë në krijimin e bashkëpunimit midis organizatave të shoqërisë civile dhe autoriteteve lokale, si dhe krijimin e një mjedisi pozitiv financiar për organizatat e shoqërisë civile. Zbatimi i aktiviteteve të projektit do të forcojë rolin e shoqërisë civile si një faktor kyç për proceset e integrimit në BE. Projekti parashikon një kombinim të aktiviteteve të ndërlidhura, të dizajnuara për të përmbushur qëllimet e mëposhtme të projektit: ngritja e kapaciteteve, aktivitetet hulumtuese dhe mbështetëse, rigrantimi, rrjetëzimi dhe rritja e ndërgjegjësimit.

Për të krijuar një ndikim të qëndrueshëm, projekti përfshin disa faktorë: 1) organizatat e shoqërisë civile; 2) autoritetet lokale me përfaqësim të balancuar gjeografik dhe demografik dhe 3) qendra të zhvillimit rajonal si një nga faktorët e zhvillimit në nivel lokal dhe rajonal.

Projekti zbatohet nga një konsorcium i partnerëve me një kombinim të mirë të aftësive, njohurive dhe përvojës mbi temat në fjalë:

1) ALDA Shkup (një organizatë udhëheqëse) si një degë e një shoqate europiane që zbaton aktivitetet në fushën e demokracisë lokale në Maqedoni;
2) Shoqata e Punonjësve Financiarë të Vetëqeverisjeve Lokale dhe Ndërmarrjeve Publike - PIF (partner), organizatë profesionale me njohuri të hollësishme të financave komunale;
3) Lëvizja Evropiane në Republikën e Maqedonisë - EDRM (partner), lëvizja civile me potencial të madh për mobilizim dhe
4) ALDA (partner shoqërues), një rrjet evropian me më shumë se 180 anëtarë në Evropë me 20 vjet përvojë në Ballkan.

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

Newsletter

Read more about the latest news from the project or subscribe to our Newsletter and get all the news in your mailbox

Application

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

Дигитална библиотека

Посетете ја нашата дигитална библиотека и преземете документи

Апликација

Во изработка

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.


 

This website was created with the financial support of the European Union. The content of the website is a responsibility of the partners and doesn't nessesarily reflects the views of the European Union.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top