Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


AKTIVITETET

Projekti parashikon aktivitete që sigurojnë ndikim në nivele të ndryshme. Këto do të përfshijnë aktivitete për ngritjen e kapaciteteve, hulumtim, ngjarjeve dhe aktiviteteve ndërkombëtare dhe vendore në mbështetje të bashkëpunimit ndërmjet organizatave të shoqërisë civile dhe të njësive të qeverisjes vendore që do të zbatojnë organizatat qytetare lokale.

Për të përmbushur nevojën për të forcuar kapacitetet e OShC-ve dhe autoriteteve lokale në Maqedoni, aktivitete të shumta do të fokusohen pikërisht në ngritjen e kapaciteteve. Mjetet për arsim dhe trajnim do të zhvillohen, përshtatur për nevojat e grupeve të synuara (organizatat e shoqërisë civile dhe autoritetet lokale). Cikli i 4 trajnimeve dy ditore do të organizohet për përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile dhe autoriteteve lokale, duke marrë parasysh përfaqësimin e tyre të balancuar rajonal. Në secilën prej trajnimeve do të marrin pjesë 20 përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile dhe 10 përfaqësues të vetëqeverisjeve lokale. Në këtë mënyrë, përmes trajnimeve do të marrin pjesë gjithsej 80 përfaqësues të organizatave dhe shoqatave të shoqërisë civile dhe 40 përfaqësues të vetëqeverisjes lokale.

Trajnimet do të zhvillohen në këto tema:

1) Trajnimi "Instrumetet për Demokraci Lokale"
2) Trajnimi "Financat Lokale: Buxhetimi dhe Transparenca"
3) Trajnimi "Si të krijohet një proces transparent për financimin e OSHC-ve nga buxheti i vetëqeverisjes lokale - metodologjia"
4) Trajnimi "Menaxhimi i Ciklit të Projektit dhe Fondet e BE-së"

Hulumtimi do të përfshijë  analizë të thellë të mbështetjes financiare dhe jo-financiare të qeverive vendore ndaj organizatave të shoqërisë civile, dhe praktikat që përcaktojnë  bashkëpunimin mes qeverisë dhe shoqërisë civile organizatat lokale në Maqedoni, Ballkan dhe BE. Pastaj, do të ketë takime, konsultime, forume dhe debate për të promovuar kërkimet, si në nivel lokal ahtu edhe në nivel shtetëror. Përveç kësaj, projekti parashikon krijimin e mjeteve që do të lehtësojnë qasjen në pjesëmarrjen në politikë dhe për të rritur rrjedhjen e informacionit dhe shkëmbimin e njohurive ndërmjet komunave dhe shoqërisë civile, si dhe praktikat e botimit për bashkëpunim mes pushtetit vendor dhe shoqërisë civile dhe lokale aktivitete për të mbështetur forcimin e bashkëpunimit ndërmjet tyre.

Komponenti  i ri-grantirantimit synon të mbështesë  grass-root dhe llojet e tjera të organizatave lokale të shoqërisë civile për të zhvilluar aktivitetet e tyre, të cilat do të kontribuojnë për një bashkëpunim më të madh ndërmjet organizatave të shoqërisë civile dhe pushtetit vendor.

Të gjitha aktivitetet kanë për qëllim të inkurajojnë rrjetëzimin dhe ngritjen e vetëdijes në mesin e aktorëve të ndryshëm (OJQ, komuna, qendrat për zhvillim rajonal, organet e qeverisjes qendrore, ekspertë, media, sektori privat) në nivele të ndryshme (lokal, kombëtar, rajonal dhe niveli Bashkimi Europian). Rritja e ndërgjegjësimit dhe rrjetëzimit janë në harmoni me aktivitetet e tjera për të mbledhur imazhin dhe për të ofruar mundësi për ndryshime të qëndrueshme në kuadrin dhe praktikat ekzistuese. Përveç kësaj, do të organizohen ngjarjet e mëposhtme me qëllim forcimin e këtyre dy elementeve:

1) Koferenca nismëtare
2) Konferenca përfundimtare
3) Forumi kombëtar për ndarjen e praktikave të mira
4) Konferenca Ndërkombëtare

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

Newsletter

Read more about the latest news from the project or subscribe to our Newsletter and get all the news in your mailbox

Application

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

Дигитална библиотека

Посетете ја нашата дигитална библиотека и преземете документи

Апликација

Во изработка

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.


 

This website was created with the financial support of the European Union. The content of the website is a responsibility of the partners and doesn't nessesarily reflects the views of the European Union.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top