Local democracy

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Sub-grantees publications

Document „Co-operation between public Authorities and civil society At local level in republic of Macedonia“ 21Sep
2019

Document „Co-operation between public Authorities and civil society At local level in republic of Macedonia“

The main goal of the study is to inspect the mechanisms for cross-sectoral cooperation and dialogic mechanisms at the local level and on that basis to make a series of recommendations for further development of the...
Бриф: Референдум на локално ниво: реалност или фикција?...

Бриф: Референдум на локално ниво: реалност или фикција?...

21 January 2020
"Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво" претставува 12-месечен проект на Институтот за стратешки истражувања и едукација...

"Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво" претставува 12-месечен проект на Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје кој ќе биде имплементиран во периодот од март 2018 до февруари 2019 година. 
Проектот е насочен кон зголемување на свеста за можностите за непосредното учество на граѓаните во донесувањето на одлуките, преку нивно изјаснување на референдум. Проектот е фокусиран кон засилување на капацитетите на целните групи преку обуки, симулации, тркалезна маса и создавање на документ за креирање на политики, но и подобрување на информираноста на граѓаните и достапните информации преку веб-сајт, кампања на социјалните мрежи и стории во медиумите. 

Референдум на локално ниво: реалност или фикција? -...

Референдум на локално ниво: реалност или фикција? -...

21 January 2020
"Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво" претставува 12-месечен проект на Институтот за стратешки истражувања и едукација...

"Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво" претставува 12-месечен проект на Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје кој ќе биде имплементиран во периодот од март 2018 до февруари 2019 година. 
Проектот е насочен кон зголемување на свеста за можностите за непосредното учество на граѓаните во донесувањето на одлуките, преку нивно изјаснување на референдум. Потребно е да бидат зајакнати капацитетите на граѓанските организации со цел тие да може да се јават како иницијатори за спроведување на референдум и да обезбедат соодветна мобилизација на граѓаните.

Водич за референдум на локално ниво

Водич за референдум на локално ниво

21 January 2020
"Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво" претставува 12-месечен проект на Институтот за стратешки истражувања и едукација...

"Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво" претставува 12-месечен проект на Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје кој ќе биде имплементиран во периодот од март 2018 до февруари 2019 година. 
Проектот е насочен кон зголемување на свеста за можностите за непосредното учество на граѓаните во донесувањето на одлуките, преку нивно изјаснување на референдум. Потребно е да бидат зајакнати капацитетите на граѓанските организации со цел тие да може да се јават како иницијатори за спроведување на референдум и да обезбедат соодветна мобилизација на граѓаните.
Директни корисници на проектот се: 1) локалните граѓански организации во Скопскиот плански регион; 2) граѓанските неформални групи и јадра; 3) граѓанските индивидуални активисти; 4) претставниците на општините; и 5) локалните медиуми. Партнери при спроведувањето на проектот се општините Арачиново, Гази Баба и Бутел. 

Стратегија за млади на Општина Крушево 2019-2023
21 January 2020

Стратегија за млади на Општина Крушево 2019-2023

Во периодот од март 2018 година до октомври 2018 година, Младински Совет Прилеп одржа серија на активности со цел мапирање на потребите и проблемите на младите во Општина Крушево, активности за воспоставување структура за подготовка на локална младинска стратегија, како и активности за утврдување на потребите и можните решенија кои треба да ја сочинуваат содржината на локалната младинска стратегија. Целта на овие активности беше креирање на Локална младинска стратегија (ЛМС) на Општина Крушево, а спроведувањето на стратегијата ќе придонесе кон подобрување на генералната состојба на младите преку зголемено активно учество во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во локалната заедница.

Ставовите на младите во Општина Крушево по однос на младинските потреби
21 January 2020

Ставовите на младите во Општина Крушево по однос на младинските потреби

Проектот опфаќа активности за воспоставување структура за подготовка на локални младински стратегии, како и активности за утврдување на потребите и можните решенија кои треба да ја сочинуваат содржината на локалната младинска стратегија.Со цел фокусирање на најприоритетните проблеми за младите во Крушево, преку реализација на фокус група се селектираа приоритети на кои понатаму ќе се однесува стратегијата. Приоритетите за Крушево беа Култура, Образование, Спорт, Здравје и Младинско учество. За детектирање на состојбата во овие приоритети беше спроведена електронска анкета за млади луѓе на возраст од 15 – 29 години, како и тематски фокус групи.

Брошура - Кампања за создавање позитивни животни практики, здрави навики и вредности
21 January 2020

Брошура - Кампања за создавање позитивни животни практики, здрави навики и вредности

Спроведувањето на децата во отворен простор и природа и извршувањето на физички, креативни и комуникациски активности на отворен простор, нуди една сосема поинаква перспектива на пристап на решавање на потребните работи, наспроти акуелната практика на решавање на сите прашања во затворен простор. Активното вклучување на децата во спорт на отворено, ќе придонесе тие да негуваат креативни, иновативни и комуникативни вредности.

Анализа на резултати од теренска и он-лајн анкета за потребите на граѓаните во рамките на проектот "Активирај се - Одлучувај каде општината ќе ги троши твоите пари "
21 January 2020

Анализа на резултати од теренска и он-лајн анкета за потребите на граѓаните во рамките на проектот "Активирај се - Одлучувај каде општината ќе ги троши твоите пари "

Состојбата со партиципативната демократија во неколку општини на Југозападниот регион поточно во општините Маврово и Ростуше, Центар Жупа и Дебар во последите години е на многу ниско ниво. Споменатите општини спаѓаат во групата на мали општини, посебно двете рурални општини Маврово - Ростуше и Центар Жупа кои се печалбарски општини со голем број на села и познати по начинот на негување на старите традиции, каде повеќето од семејствата се нецелосни бидејќи поголемиот дел од мажите се наоѓаат на привремена работа во западните Европски земји во потрага за обезбедување на семејната егзистенција. Печалбарите од овие општини иако се одалечени од своите домови тие редовно учествуваат и помагаат во реализирање на низа инфраструктурни и други проекти за унапредување на животот во нивните родни места.

"Жителите од Шарпланинските села и граѓанските...

"Жителите од Шарпланинските села и граѓанските...

Со оглед на тоа што планинскиот туризам преставува важен сегмент од целокупната туристичка активност со сериозен потенцијал и објективни можности, истиот во блиска иднина, ќе биде генератор на...
Стратегија за локален економски развој 2019-2023 -...

Стратегија за локален економски развој 2019-2023 -...

Можности за развој постојат посебно во сферата на руралниот развој и алтернативниот туризам. Нашата општина располага со природни убавини и потенцијали, кои надополнети со подобра инфраструктура и...
Партнерството мотор на демократијата

Партнерството мотор на демократијата

Примарна цел на овој проект е унапредување на демократските процеси на локално ниво преку примена на корективни мерки и препораки во политиките на локалната власт заради засилено влијание на...
Истражување - Партнерството мотор на демократијата

Истражување - Партнерството мотор на демократијата

Демократијата претставува облик на управување каде што државната власт произлегува од луѓето. Зборот „демократија“ води потекло од старогрчките зборови demos – што значи народ...
Истражување - Партнерството мотор на демократијата

Истражување - Партнерството мотор на демократијата

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот „Партнерството мотор на демократијата“- Граѓанските организации активен партнер во креирањето, носењето и спроведувањето...
Брошура - Учество на јавноста во донесување одлуки

Брошура - Учество на јавноста во донесување одлуки

Учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки е процес кој е од суштинско значење за локалната демократија. Овој процес овозможува транспарентност во работењето на локалнта...
RSS

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Softage
Back To Top