Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


RRETH PROJEKTIT

Projekti "Organizatat Qytetare për Funksionimin e Demokracisë Lokale" është dizajnuar për të forcuar ndikimin e organizatave të shoqërisë civile në politikat publike në nivel lokal në Maqedoni. Aktivitetet duhet të kontribuojnë në krijimin e bashkëpunimit midis organizatave të shoqërisë civile dhe autoriteteve lokale, si dhe krijimin e një mjedisi pozitiv financiar për organizatat e shoqërisë civile. Zbatimi i aktiviteteve të projektit do të forcojë rolin e shoqërisë civile si një faktor kyç për proceset e integrimit në BE. Projekti parashikon një kombinim të aktiviteteve të ndërlidhura, të dizajnuara për të përmbushur qëllimet e mëposhtme të projektit: ngritja e kapaciteteve, aktivitetet hulumtuese dhe mbështetëse, rigrantimi, rrjetëzimi dhe rritja e ndërgjegjësimit.

Për të krijuar një ndikim të qëndrueshëm, projekti përfshin disa faktorë: 1) organizatat e shoqërisë civile; 2) autoritetet lokale me përfaqësim të balancuar gjeografik dhe demografik dhe 3) qendra të zhvillimit rajonal si një nga faktorët e zhvillimit në nivel lokal dhe rajonal.

Projekti zbatohet nga një konsorcium i partnerëve me një kombinim të mirë të aftësive, njohurive dhe përvojës mbi temat në fjalë:

1) ALDA Shkup (një organizatë udhëheqëse) si një degë e një shoqate europiane që zbaton aktivitetet në fushën e demokracisë lokale në Maqedoni;
2) Shoqata e Punonjësve Financiarë të Vetëqeverisjeve Lokale dhe Ndërmarrjeve Publike - PIF (partner), organizatë profesionale me njohuri të hollësishme të financave komunale;
3) Lëvizja Evropiane në Republikën e Maqedonisë - EDRM (partner), lëvizja civile me potencial të madh për mobilizim dhe
4) ALDA (partner shoqërues), një rrjet evropian me më shumë se 180 anëtarë në Evropë me 20 vjet përvojë në Ballkan.

E-Buletini

Ndiqni lajmet brenda projektit ose regjistroheni në e-buletinin dhe ju do të merrni të gjithë informacionin në adresën tuaj të postës elektronike

Biblioteka digjitale

Vizitoni bibliotekën tonë digjitale dhe shkarkoni dokumentet

Aplikacioni

Në ndërtim

Newsletter

Read more about the latest news from the project or subscribe to our Newsletter and get all the news in your mailbox

Digital Library

Visit our E-Library and download documents

Application

Under construction

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

Дигитална библиотека

Посетете ја нашата дигитална библиотека и преземете документи

Апликација

Во изработка

 

 

Kjo faqe interneti është bërë me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e faqes së internetit është krejtësisht përgjegjësi e partnerëve dhe nuk pasqyron gjithmonë pikëpamjet dhe pikëpamjet e Bashkimit Evropian.


 

This website was created with the financial support of the European Union. The content of the website is a responsibility of the partners and doesn't nessesarily reflects the views of the European Union.

Copyright 2019 by Softage
Back To Top