Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
Language


Сакам да знам

12јун
2019

Што претставува отчет и одговорност во контекст на општинскиот буџет?

Обврска на Општинската администрација, Градоначалникот на општината и Советот на општината е континуирано да обезбедуваат информации со коишто ќе се следи извршувањето на буџетот на општината, со јасно дефинирање на точни, конкретни, мерливи и споредливи индикатори со кои ќе се мери не само извршувањето на буџетот туку и степенот на ефикасност, економичност и ефективност.

Што претставува отчетност?

12 јуни 2019

Отчетност – подразбира дека институциите ќе даваат извештај за својата работа и постигнувања пред граѓаните. 

Што претставува одговорност на општината односно на...

12 јуни 2019

Одговорност е обврската на општината, односно лицата избрани на јавни функции на локално ниво за штетата предизвикана на трети лица од постапките или пропустите во текот на извршувањето на нивните надлежности.

Ребаланс на буџетот

12 јуни 2019

Во текот на годината за одредени утврдени намени и програми доколку има потреба од нивно менување или дополнување, Советот на општината донесува Одлука. Постапката во практика се нарекува ребаланс на буџетот на општината.

Кои се видовите финансиски извештаи?

12 јуни 2019

Со закон се пропишани следните периодични извештаи во единиците за локална самоуправа: месечни извештаи, квартални извештаи и годишни извештаи.

Кои се месечните извештаи?

12 јуни 2019

Месечни извештаи се:
o месечен извештај за извршување на приходите и расходите М-1; 
o месечен извештај за достасани ненамирени обврски М-2;

Квартални извештаи се:

12 јуни 2019

o квартален извештај за извршување на буџетот на општината К-1; 
o квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општината К-2;
o квартален извештај за задолжување на општината К-3;

Кои се годишните извештаи?

12 јуни 2019

Годишни извештаи се:
• Финансиски извештаи;
• Завршна/годишна сметка – текстуален дел (одобрена од Совет);
• Годишен извештај (согласно со одредбите на Законот за финансирање на ЕЛС);
• Годишен извештај (согласно со одредбите на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола);
• Годишен извештај за користење на средствата од резервите.

Што е локална демократија?

Локалната демократија е: форма на демократија која им овозможува на граѓаните учество во процесите на донесување на одлуки за прашања кои ги засегаат, на локално ниво, во средината во која што...

Дали постои некој меѓународен документ кој го регулира...

-  Кодексот на добри практики за учество на граѓаните во процесот на донесуување на одлуки, донесен од Конференцијата на Меѓународни невладини организации на Совет на Европа (Conference of...

Што е Европската повелба за локална самоуправа?

- Европската повелба за локална самоуправа (European Charter for Local Self Government) е најважниот документ за локална самоуправа на европско ниво.

Како граѓаните можат непосредно да учествуваат во...

- Според Законот за локална самоуправа, во Република Северна Македонија граѓаните можат да учествуваат во донесување на одлуки преку: Граѓанска иницијатива, собир на граѓани и референдум.

Што е локален референдум?

Референдум е облик на непосредно одлучување на граѓаните за одреден правен акт или за донесување на одредена одлука од посебно значење за локалната заeдница.

Што е општина?

- Општина претставува локална самоуправна административна единица која опфаќа повеќе населени места. Општината има градоначалник и совет во кој членуваат избрани претставници на...

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by Softage
Back To Top