Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Новости

12јун
2019

Како се спроведува извршувањето на буџетот на општината?

Извршувањето на буџетот на општината се врши во рамките на утврдената рамка во буџетот на општината по претходно негово доставување до надлежното министерство за негово вчитување и непречено извршување преку трезорската канцеларија.

Дали постојат и други извори на финансирање на општините?

12 јуни 2019

Да, постојат и други извори на финансирање на општините, а тие се: Приходи од донации, како и Приходи од парични казни. 

Кои се приходи од сопственост?

12 јуни 2019

Приходи од сопственост се:
-Приходи од закупнина
-Приходи од камати
-Приходи од продажба на имот 

Кои се локалните надоместоци?

12 јуни 2019

Локалните надоместоци се: 
-Надомест за уредување на градежно земјиште
-Надоместоци од комунална дејност
-Надоместоци за просторни и урбанистички планови

Што е локален надоместок?

12 јуни 2019

Локален надоместок е паричен надоместок за покривање на трошоците поврзани со услуги кои општинските органи ги даваат на правни и физички лица, чија висина ја утврдува општината во согласност со закон.
 

RSS

Барај

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by Softage
Back To Top