Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language

За партнерите

 

      Носител на проектот      

АЛДА Скопје

АЛДА Скопје е локална подружница на АЛДА, Европска асоцијација која работи на полето на локалната самоуправа и граѓанското учество. Активностите на АЛДА се посветени на воспоставувањето и на развивањето на соработката помеѓу локалните власти и  граѓанските организации, децентрализацијата и поддршката на процесот за интеграција на Македонија во Европската унија. АЛДА Скопје веќе 7 години имплементира локални, регионални и меѓународни проекти. 
https://www.facebook.com/aldaskopje


 

      Партнери      

 

Здружение на финансиските работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Здружение на финансиските работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија (ЗФР) официјално е регистрирана како граѓанска професионална асоцијација во ноември 1997 година. Таa е формирана за следниве цели:

- Да го зајакне професионализмот кај финансиските работници во локалната самоуправа во Македонија

- Да создаде простор за дијалог и размена на информации со цел решавање на заеднички воочените проблеми и

- Да биде претставник кој ќе ги застапува интересите на единиците на локалната самоуправа во преговорите со централната власт за фискалните и буџетските прашања

Во здружението членуваат околу 300 финансиски работници од општините и јавните претпријатија од речиси 2/3 од општините во Македонија. Главната цел е креирање на организација која ќе ги претставува сите општини во државата. За таа цел, Извршниот одбор назначи 24 регионални координатори, кои работат на промоцијата на  активностите на ЗФР и регрутираат нови членови.
http://www.zfr.org.mk